blogger web statistics
kršitev ustave Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Ustavna pritožba

(1) Komentar

Vsakdo lahko vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo, če mu je s posamičnim aktom državnega organa (upravnega ali sodišča), lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. Ustavno pritožbo je mogoče vložiti šele potem, ko je prizadeti izčrpal vsa pravna sredstva v postopku. Ustavna pritožba ni redno pravno sredstvo, možno (uspešno) je le, če je bila z izpodbijanim aktom kršena ustavna pra­vica ali svoboščina, če tega dejstva ni, je vlaganje brezpredmetno. Ker gre za varovanje ustavnih določb, je smotrno, da se že v rednih pravnih sredstvih poudarja kršitev ustave, tako, da je pritožbeni organ na to pozoren. V nekaj primerih je že bilo zavzeto stališče, da ustavna pritožba ni možna, če pritožnik že v prejšnjih postopkih ni uveljavljal ustavne kršitve. V nadaljevanju opredeljujemo elemente ustavne pritožbe:

Vpišemo podatke pritožnika (kot smo navajali pri ustavnem sporu), torej tudi podatke o zastopniku in pooblaščencu. Če je pritožnikov več, se navajajo zahtevani podatki za vsakega posebej. Ustavni pritožbi se lahko priključi tudi varuh človekovih pravic s soglasjem prizadetega (50. in 52/2 člen ZUstS). Oseba, ki zastopa pritožnika mora predložiti pooblastilo za zastopanje prav pred Ustavnim sodiščem. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pritožbe Tags : , , , ,