blogger web statistics
človekove pravice Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Brezplačna pravna pomoč

(0) Komentarjev

Pravica do brezplačne pravne pomoči se izpeljuje iz pravice do tožbe. Galič navaja, da se že od sredine 19. stoletja razvija učenje o pravici do tožbe (tudi pravovarstveni zahtevek, pravica do sojenja – “Klagerecht”, “Rechtspruchanspruch”, “Justizanspruch”). Ne glede na razlike med številnimi teorijami je njihova skupna ugotovitev, da iz pravice do tožbe izhaja, da mora biti vsakomur omogočeno, da svoje zahtevke civilnega prava uveljavlja pred sodišči in da mora sodišče o tožbenem zahtevku tudi odločiti. Ta temeljni institut civilnega procesnega prava ima po Galiču danes tudi mednarodno- in ustavnopravno veljavo, saj gre za eno tistih pravic strank v pravdnem postopku, ki so danes povzdignjene na raven človekovih pravic, zavarovanih z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (prvi odstavek 6. člena). Seveda ne velja le formalna zagotovitev pravic, potrebno je, da lahko oseba tudi dejansko uveljavlja sicer formalno priznano pravico. Še danes veljavne zakonske ureditve civilnega pravdnega postopka vsaj v izhodiščih temeljijo na koncepcijah pravdnega postopka še iz 19. stoletja, prav tako se je v tem času začela razvijati tudi teorija o pravici do tožbe. Začetek modernega razvoja opredelitev pravice do sodnega varstva sodi torej v čas, ko je razumevanje človekovih pravic, vsaj v določenih pogledih, temeljilo na bistveno drugačnih poudarkih kot danes. Človekove pravice so bile pojmovane skoraj izključno kot pravice negativnega statusa- kot “naravne” pravice, katerih določitev v ustavi pomeni zgolj priznanje že prej obstoječega stanja, v katerega država ne sme posegati (“laissez faire”). PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , , ,