Okrožno sodišče

Okrožna sodišča so pristojna v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku, o priznanju tujih sodnih odločb; v zadevah prisilne poravnave, stečaja ter likvidacije, kadar je v pristojnosti sodišča ter v sporih v zvezi z njimi; v sporih o pravicah intelektualne lastnine, o predlogih za izdajo začasnih odredb vloženih pred začetkom spora, o katerem bo sodišče odločalo po pravilih v gospodarskih sporih, oziroma v zadevah, v katerih je dogovorjena arbitražna pristojnost; v nepravdnih postopkih, v katerih so udeležene gospodarske družbe, družbeniki, oziroma delničarji in člani organov gospodarskih družb, za katere je treba uporabiti pravo družb; za vodenje sodnega registra ter za sojenje oziroma odločanje v drugih zadevah, če tako določa zakon ter za opravljanje mednarodne pravne pomoči.

Postopek vodi in sodi oziroma odloča sodnik posameznik, razen če zakon določa, da sodi senat. Kadar zakon določa, da v zadevah odloča senat, le-tega sestavljajo sodnik kot predsednik senata in dva sodnika porotnika kot člana, če zakon ne določa drugače. Če zakon določa, da v zadevah odloča petčlanski senat, le-tega sestavljajo en sodnik kot predsednik senata ter en sodnik in trije sodniki porotniki kot člani senata, če zakon ne določa drugače. Okrožno sodišče, katerega sodno območje obsega tudi teritorialno morje Republike Slovenije, je poleg ostalih zadev pristojno tudi za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v vseh sporih, ki se nanašajo na ladje in plovbo po morju ter sporih, v katerih se uporablja pomorsko pravo, v sporih glede izkoriščanja morja in morskega dna ter za odločanje o vpisih v register ladij.

Za odločanje v sporih o pravicah intelektualne lastnine je na prvi stopnji krajevno pristojno okrožno sodišče v Ljubljani, razen za spore med delodajalci in delavci v zvezi z izumi, oblikami teles, slikami, risbami in tehničnimi izboljšavami.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.