blogger web statistics
pritožnik Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Kaj je potrebno v pritožbi navesti?

(0) Komentarjev

Pritožnik mora v pritožbi navesti na katero odločbo se pritožba nanaša, torej navesti točen naziv organa, ki je odločbo izdal, opravilno številko odločbe in datum izdaje le te. V pritožbi je potrebno navesti razloge, zaradi katerih se pritožnik pritožuje na odločbo. Pritožnik lahko uveljavlja zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja, predlaga nove dokaze, predvsem take, s katerimi izpodbija prvostopne ugotovitve, pri čemer je potrebno opozoriti, da je v takem primeru potrebno navesti, zakaj jih ni navedel že v prvostopenjskem postopku. Bistvenega pomena je, da je pritožba razumljiva in da jasno opredeljuje pritožnika oziroma morebitnega zastopnika ter organ, kateremu se pritožba pošilja. Pomembna sestavina pritožbe je tudi predlog rešitve pritožbenemu organu, na primer sprememba odločbe, razveljavitev in podobno.

Categories : Pritožbe Tags : , , ,

Pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnje

(0) Komentarjev

Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo upravičenci pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe (366. člen ZKP). Pravočasna pritožba upravičenca zadrži izvršitev sodbe.

Pravico do pritožbe imajo stranke, zagovornik, obtoženčev zakoniti zastopnik in oškodovanec (367. člen ZKP). V korist obtoženca se smejo pritožiti tudi njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik. Rok za pritožbo teče tudi v tem primeru od dneva, ko je bil prepis sodbe vročen obtožencu oziroma njegovemu zagovorniku (četrti odstavek 120. člena ZKP). Državni tožilec se sme pritožiti tako v škodo kakor tudi v korist obtoženca. Oškodovanec sme izpodbijati sodbo samo glede odločbe sodišča o stroških kazenskega postopka; če pa je državni tožilec prevzel pre-gon od oškodovanca kot tožilca (drugi odstavek 63. člena ZKP), se sme oškodovanec pritožiti iz vseh razlogov, iz katerih se sme izpod¬bijati sodba (370. člen ZKP). Pritoži se lahko tudi oseba, kateri je bil vzet predmet (drugi odstavek 69. člena kazenskega zakonika Republike Slovenije) ali kateri je bila odvzeta premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem (drugi odstavek 96. člena kazen¬skega zakonika Republike Slovenije), in pravna oseba, kateri je bil izrečen odvzem premoženjske koristi (98. člen kazenskega zako¬nika Republike Slovenije). Zagovornik in druge osebe se smejo pritožiti tudi brez posebnega obtoženčevega pooblastila, vendar ne proti njegovi volji.

Upravičenci do pritožbe (367. člen) morajo pritožbo napovedati (368. člen ZKP). Pritožbo lahko napovejo takoj po razglasitvi sodbe oziroma po pouku o pravici do pritožbe (prvi odstavek 362. člena), najkasneje pa v osmih dneh od dneva razglasitve sodbe, oziroma od vročitve prepisa izreka sodbe, če niso bili navzoči pri razglasitvi sodbe (tretji odstavek 362. člena ZKP). PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pritožbe Tags : , , , , ,