blogger web statistics
astninski zahtevek Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Predlog za ustanovitev oziroma dovolitev nujne (zasilne) poti

(0) Komentarjev

Sodišče dovoli nujno pot za nepremičnino, ki nima za redno obdelavo ali uporabo potrebne potne zveze z javnim potnim omrežjem ali pa bi bila taka zveza povezana z nesorazmernimi stroški.

Postopek za dovolitev nujne poti se uvede na predlog lastnika zemljišča.

Predlog mora vsebovati:

  • zemljiškoknjižne podatke o zemljišču, ki pot potrebuje in o zemljiščih, po katerih poteka oziroma bi lahko potekala pot;
  • vrsto dejanske rabe zemljišč;
  • priimek in ime ter prebivališče lastnikov;
  • predlog načina uporabe nujne poti.

Sodišče dovoli nujno pot, če se z njo ne omogoča ali znatno ne ovira izkoriščanje ali uporaba zemljišča, po katerem naj bi nujna pot potekala. Pri odločanju o vrsti, obsegu in poteku nujne poti sodišče upošteva potrebe zemljišča, ki pot potrebuje. Pri tem je potrebno upoštevati, da se tuje zemljišče čim manj obremeni.

O njuni poti odloči sodišče s sklepom.

Pravica, zahtevati ustanovitev nujne poti ali pa razširitev že obstoječe, ne zastara. Ustanovitev ali razširitev nujne poti se lahko zahteva vedno, kadar se za to pokaže gospodarska potreba oziroma kadar to zahtevajo potrebe rednega gospodarjenja in uporabe nepremičnin. Redno gospodarjenje pomeni smotrno gospodarjenje na nepremičninah in njihovo izkoriščanje glede njihove naravne lastnosti.

Nujna pot se ustanovi šele s pravnomočno odločbo pristojnega državnega organa. Čeprav je že prej obstajala gospodarska potreba po ustanovitvi nujne poti, se nujna pot lahko ustanovi le na ta način. Ne gre za ustanovitev nujne poti, če npr. stranki skleneta pogodbo o ustanovitvi nujne poti ali pa če gre za njeno priposestvovanje – v tem primeru gre za služnostno pravico poti v smislu 51. člena ZTLR. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , , , ,