Pogodbena kazen

  • Upnik in dolžnik se lahko dogovorita, da bo dolžnik plačal upniku določen denarni znesek ali mu preskrbel kakšno drugo premoženjsko korist, če ne izpolni svoje obveznosti ali če zamudi z njeno izpolnitvijo (pogodbena kazen).
  • Če iz pogodbe ne izhaja kaj drugega, se šteje, da je kazen dogovorjena za primer, če dolžnik zamudi z izpolnitvijo.
  • Pogodbena kazen ne more biti dogovorjena za denarne obveznosti.

Zakon poudarja, da je pogodbena kazen denarni znesek ali druga premoženjska korist, ki je vnaprej določena s pogodbo, in ki jo je dolžna izplačati ena stranka drugi v primeru, da ne izpolni svoje obveznosti ali zamudi z njeno izpolnitvijo. Temeljna značilnost pogodbene kazni je, da je vnaprej dogovorjena (stipulatio poenae) in ima dispozitivni značaj (je ni, če ni dogovorjena).

Pogodbena kazen ima dvojen pomen. Po enem je vnaprej dogovorjen znesek škode, ki se mora povrniti, če pogodbena obveznost ni izpolnjena ali je v zamudi. Z višino dogovorjene pogodbene kazni se predvideva višina škode, ki jo bo treba plačati. Po drugem je pogodbena kazen sredstvo zagotavljanja izpolnitve obveznosti. V prvem primeru je v ospredju odškodninska funkcija, v drugem pa kazenska. Vsekakor ima pogodbena kazen obe funkciji. V praksi se pogosto uporabljajo napačni izrazi (obresti, penali ipd.). Glede na to, da se obresti plačajo za zamudo v izpolnitvi denarnih obveznosti, penali pa so pogodbena kazen, je ob razreševanju spora potrebno upoštevati vsebino pravnega razmerja, ne pa mogoče le poimenovanja.

Zakon določa, da pogodbena kazen predstavlja določen denarni znesek, in se zastavlja vprašanje, ali obstoja sporazum o pogodbeni kazni, če je ta dogovorjena, ni pa določena višina. Večinsko stališče je, da pogodbena kazen ni dogovorjena, če ni določena njena višina. Pogodbena kazen je lahko določena za popolno neizpolnitev kot tudi za nepopolno (manjša količina, slabša kvaliteta, kršitev roka).

V pogodbi mora biti jasno določen primer, v katerem sledi pogodbena kazen (neizpolnitev ali zakasnitev). Če iz pogodbe ne izhaja kaj drugega, se šteje, da je kazen dogovorjena za primer zamude z izpolnitvijo. Pogodbena kazen ne more biti dogovorjena za denarno obveznost, saj je tovrstna kršitev sanirana z obrestmi, lahko tudi s povračilom škode. Pravilo je kogentne narave.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.