blogger web statistics
kršitev pravdnega postopka Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Pritožba zoper sodbo

(0) Komentarjev

Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo stranke pritožiti v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe, če ni v tem zakonu določen kakšen drug rok. V meničnih in čekovnih sporih znaša ta rok osem dni (333. člen Zakona o pravdnem postopku).

Pravočasna pritožba ovira, da bi postala sodba pravnomočna v tistem delu, v katerem se s pritožbo izpodbija.

O pritožbi zoper sodbo odloča sodišče druge stopnje.

Pravna sredstva se tradicionalno delijo na redna in izredna. Redno pravno sredstvo je pritožba zoper sodbo in pritožba zoper sklep. Izredno pravno sredstvo je revizija zoper sodbo, zoper sklep, zahteva za varstvo zakonitosti, obnova postopka, v tem poglavju pa je navedena tudi tožba za razveljavitev sodne poravnave. Najpomembnejša razlika med rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi je v tem, da se redna pravna sredstva lahko vložijo proti neprav-nomočnim odločbam, izredna pravna sredstva pa proti pravnomočnim sodnim odločbam. Pritožbo kot redno pravno sredstvo ima značilnosti devolutivnega, suspenzivnega in dvostranskega pravnega sredstva. Pravna sredstva se delijo na devolutivna in nedevolutiv-na (remonstrativna) glede na to, ali odloča o PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Pritožbe Tags : , ,