Zakupna pogodba – vzorec

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,

 

EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupodajalec)

 

in

_____________________, stanujoč/a _____________________, rojen/a ____________,

 

EMŠO _______________ (v nadaljevanju zakupnik)

 

skleneta to zakupno pogodbo z naslednjo vsebino:

 

Splošno

I.

S to pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da bo zakupniku izročil v rabo, ki obsega tudi uživanje predmeta te pogodbe (pobiranje plodov), predmet te pogodbe, zakupnik pa se v zameno za to zavezuje, da bo zakupodajalcu plačeval v tej pogodbi določeno zakupnino.

 

Predmet

II.

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da je predmet te pogodbe __________(natančen opis predmeta s kvalitativnega in kvantitativnega vidika).

S to pogodbo zakupodajalec potrjuje, da ima na predmetu te pogodbe lastninsko pravico in da na njem nima nihče drug nobene pravice, s katero bi lahko omejeval ali izključeval pravice zakupnika, ki jih ima na podlagi te pogodbe, in hkrati potrjuje, da predmet te pogodbe nima (stvarnih) napak.

 

ali

S to pogodbo zakupnik potrjuje, da je seznanjem z okoliščino, da ima na predmetu te pogodbe __________ (navedba imetnika pravice) __________(vrsta pravice), in/ali da je seznanjem z okoliščino, da ima predmet te pogodbe (stvarno) napako in sicer __________ (navedba napake), vendar kljub temu želi skleniti to pogodbo.

 

Izročitev

III.

S to pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da bo __________ (datum izročitve) v __________ (kraj izročitve) zakupniku izročil predmet te pogodbe in to v takšnem stanju, da ga bo lahko zakupnik normalno uporabljal, v skladu s to pogodbo.

 

Druge obveznosti zakupodajalca

IV.

S to pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da bo v času trajanja te pogodbe na lastne stroške vzdrževal predmet te pogodbe in da bo zakupniku povrnil vse stroške v zvezi z vzdrževanjem stvari, ki jih bo ta plačal namesto njega, in sicer tako, da bo ustrezno zmanjšal zakupnino.

 

Ne glede na prvi odstavek določila IV te pogodbe, pa stroške za drobna popravila okvar, ki nastanejo zaradi običajne rabe predmeta te pogodbe, in stroški same rabe, bremenijo zakupnika.

 

V.

S to pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da v času trajanja te pogodbe ne bo brez privolitve zakupnika delal sprememb na predmetu te pogodbe, če bi to (znatno) oviralo njeno rabo.

 

VI.

S to pogodbo se zakupodajalec zavezuje, da bo morebitno napako, o kateri ga bo zakupnik obvestil s priporočeno pošiljko, odpravil v skladu z Obligacijskim zakonikom.

 

Zakupnina

VII.

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da zakupnina znaša letno __________ (denarni znesek v slovenskih tolarjih), plačuje pa se v __________ (število obrokov) in sicer __________ (datumi plačila posameznih obrokov), z nakazilom na transakcijski račun __________ (številka transakcijskega računa) pri __________ (finančna institucija, kjer ima zakupodajalec odprt transakcijski račun.)

 

ali

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da zakupnina znaša __________ (denarni znesek v slovenskih tolarjih), plačuje pa se mesečno in sicer vsakega __________ (datum plačila) v mesecu in sicer na roke zakupodajalcu.

 

VIII.

V kolikor zakupnik zakupnine ne plača ob njeni zapadlosti, mora plačati __________ (odstotek) zamudne obresti.

 

Druge obveznosti zakupnika

IX.

S to pogodbo se zakupnik zavezuje, da bo predmet te pogodbe uporabljal kot dober gospodar, v nasprotnem primeru lahko zakupodajalec brez predhodnega obvestila odpove to pogodbo brez odpovednega roka.

 

X.

S to pogodbo se zakupnik zavezuje, da bo predmet te pogodbe po njenem prenehanju vrnil zakupodajalcu brez poškodb in sicer v roku __________ (število dni) od prenehanja te pogodbe in v __________ (kraj vrnitve).

 

Ne glede na prvi odstavek določila X te pogodbe, zakupnik ne odgovarja za obrabljenost stvari, ki je nastala zaradi običajne rabe.

 

Če je zakupnik na predmetu te pogodbe izvršil kakšne spremembe, jih mora ob izročitvi zakupodajalcu zaradi prenehanja te pogodbe odstraniti in predmet te pogodbe vrniti v stanju, v kakršnem ga je prejel, razen če zakupodajalec na izrecno vprašanje s strani zakupnika izjavi, da lahko predmet vrne brez odstranitve sprememb.

 

Ne glede na tretji odstavek določila X te pogodbe, sme zakupnik s predmeta vzeti dodatke, ki jih je sam dodal, če se dajo ločiti, brez da bi se predmet poškodoval.

 

Podzakup

XI.

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da zakupnik lahko glede predmeta te pogodbe sklene podzakupno pogodbo z nekom drugim.

 

ali

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da zakupnik ne sme glede predmeta te pogodbe skleniti podzakupne pogodbe z nekom drugim, razen če zakupodajalec s tem izrecno soglaša.

 

Trajanje zakupne pogodbe

XII.

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da je ta pogodba sklenjena za določen čas in sicer do __________ (datum prenehanja).

 

ali

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da je ta pogodba sklenjena za nedoločen čas.

 

Prenehanje zakupne pogodbe

XIII.

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da ta pogodba (ne) preneha v primeru smrti / prenehanja zakupodajalca ali zakupnika, sicer pa ta pogodba preneha v skladu z Obligacijskim zakonikom.

 

Uporaba prava za zakupno pogodbo

XIV.

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da se bo ta pogodba presojala po __________ (navedba prava oziroma predpisa po katerem se bo presojala ta zakupna pogodba).

 

Reševanje sporov v zvezi z zakupno pogodbo

XV.

S to pogodbo se zakupodajalec in zakupnik sporazumeta, da bosta morebitna nesoglasja v zvezi s to pogodbo poskušala rešiti sporazumno.

 

V kolikor na ta način ne bosta uspela rešiti nesoglasij v zvezi s to pogodbo, bosta spor predložili v reševanje __________ (navedba sodišča ali arbitraže, ki naj rešuje morebitni spor).

 

Število izvodov zakupne pogodbe

XVI.

Ta pogodba je sklenjena v __________ (število izvodov), pri čemer dobi zakupodajalec __________ (število izvodov), zakupnik pa __________ (število izvodov).

 

Začetek učinkovanja zakupne pogodbe

XVII.

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta zakupodajalec in zakupnik.

 

V __________ (kraj sklenitve), __________ (datum sklenitve)

 

Zakupodajalec

_______________

 

Zakupnik

___________________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.