Vzorec pogodbe o preužitku

________________________________, roj. ___________, stanujočo ______________________________ (v nadaljevanju pogodbe: preužitkar)

in

________________________________, roj. ___________, stanujoč ____________________ (v nadaljevanju pogodbe: prevzemnik)

sklepata naslednjo

Pogodbo o preužitku

1.    člen

Preužitkar _______________ izroči in prepusti prevzemniku ___________ v na temelju nakupne pogodbe_________ z dne _______ pridobljeno nepremičnino parc. št. 113/2, stavba v izmeri 311 m2, vpisano pri vl. št. 32, k.o. __________, v njegovo takojšnjo, popolno in izključno last z dovoljenjem, da se parcela št. 113/2 od vl. št. 32, k.o. _________, odpiše, zanjo otvori nov vložek iste k.o. in pri njem vknjiži lastninska pravica v korist prevzemnika z imenom __________, roj. _________________, (naslov) ____________________, vendar se mora pri nepremičnini vpisati ta preužitek.

2.    člen

Prevzemnik na podlagi te pogodbe prevzema od preužitkarja parcelo iz prve točke te pogodbe v svojo takojšnjo, popolno in izključno last.

3.    člen

Pogodbeni stranki ocenita vrednost nepremičnine na __________ EUR.

4.    člen

Prevzemnik se s to pogodbo zaveže preužitkarju do njegove smrti mesečno dajati denarne dajatve v višini _________ter mu nuditi vse osnovne življenjske potrebščine.

5.    člen

Fizična posest in užitek izročenih nepremičnin preideta na prevzemnika z današnjim dnem in se le-ta od dne _________ dalje zavezuje plačevati vse na izročeno parcelo odpadajoče davke, doklade in druga javna bremena, poleg tega pa se zaveže plačati tudi morebitni davek na promet in stroške prepisa.

6. člen

Obe pogodbeni stranki sta upravičeni predlagati vsa zemljiškoknjižna dejanja na podlagi te pogodbe in se odpovedujeta razdirati to pogodbo iz kateregakoli razloga razen iz razlogov, naštetih v veljavni zakonodaji.

V _____________, dne ____________

PREUŽITKAR: _____________                   PREVZEMNIK: _____________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.