Vzorec darilne pogodbe – zemljišče

Darilna pogodba – vzorec

______________________ (priimek in ime), _________________________ (naslov), EMŠO_____________, davčna št._________________ (v nadaljevanju: darovalec)

in

______________________ (priimek in ime), _________________________ (naslov), EMŠO_____________, davčna št. _____________________  (v nadaljevanju: obdarovanec)

sklepata naslednjo

Darilno pogodbo

1.    člen

Darovalec podari in izroči obdarovancu ____________ zemljišče, parc. št. ________, travnik v izmeri _______ m2, vpisano pri vlož. št. ________ k.o. _________________, in dovoljuje odpis parc. št. ________ od vlož. št.________ k.o. _________ ter pripis k vlož. št. ________ k.o. _________, kjer je vknjižena lastninska pravica za obdarovanca.
2.    člen

Obdarovanec sprejme v 1. členu navedeno darilo, nastopi posest in užitek ter od _____________ dalje nosi tudi vse pripadajoče davke in takse.

3.    člen

Zaradi odmere pristojbin pogodbeni stranki ocenita vrednost darila na _____________ EUR.

4.    člen

Vse stroške te pogodbe in zemljiškoknjižnega prepisa plača obdarovanec sam.

5.    člen

Darovalec ima pravico do preklica darila zaobseženega s to darilno pogodbo, v roku enega leta, ko je zvedel za razlog za preklic.

6.    člen

Zemljiškoknjižno izvedbo te pogodbe lahko predlaga pri sodišču v _______________ katerakoli pogodbena stranka.

7.    člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Sestavljena je v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme en izvod.

8.    člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki skušali rešiti sporazumno, če do sporazuma ne bo prišlo, je za reševanje sporov pristojno sodišče v ______________________.

V __________, dne _______                               V ________, dne _______

DAROVALEC:                                                               OBDAROVANEC:

___________________________              ___________________________

Navedeni vzorec darilne pogodbe je zgolj informativne narave.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.