Vzorec akviziterske pogodbe

AKVIZITERSKA POGODBA

Partner 1 _______________

ki ga zastopa ______________

sedež _______________

kot naročnik in

Partner 2 _______________

stanujoč _______________

Transakcijski račun št. _______________

kot akviziter

sklepata kakor sledi:

 

AKVIZITERSKO POGODBO

1. člen

Pogodbeni predmet

Akviziter prevzema kot občasno delo pridobivanje kupcev naročnikovega izdelka ________. Delo je akviziterskega značaja in obsega tako pridobivanje kupcev kot sklepanja kupoprodajnih pogodb z njimi v imenu in za račun naročnika.

2. člen

Območje

Območje, na katerem bo deloval akviziter, bo z navodilom geografsko opredelil naročnik. Hkrati mu bo določil seznam kupcev, ki jih ne sme obiskovati oz. jim ne sme ponuditi svojih storitev.

3. člen

Prodajni pogoji

Pogoji, ob upoštevanju katerih je akviziter upravičen skleniti posel, so določeni v Prilogi 1. Korekcije teh pogojev bo akviziterju posredovala naročnikova kontaktna oseba ________.

Akviziterjevo prizadevanje se šteje za uspešno po prispelem plačilu kupca na podlagi pravilno izpolnjene zaključnice.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti posamezno naročilo, v kolikor posel ni v skladu z njegovo poslovno politiko ali njegovo možnostjo dobav blaga, je pa dolžan akviziterja v roku 8 dni od prejema zaključnice o tem obvestiti.

4. člen

Akviziterjeve obveznosti

Akviziter bo opravljal celotno dejavnost v zvezi s pogodbenim predmetom s skrbnostjo dobrega gospodarja v skladu z naročnikovimi navodili in interesi, ter bo pri tem vselej varoval poslovne skrivnosti naročnika.

Akviziter je dolžan skrbeti za izterjavo zapadlih obveznosti kupcev, pri katerih nastanku je sam posredoval.

Akviziter se obvezuje, da ne bo ne on ne katerikoli član njegovega gospodinjstva sočasno in še ____ mesecev po prenehanju akvizicije zastopal še kakega drugega naročnika s konkurenčnimi izdelki.

5. člen

Obveznosti naročnika

Naročnik je dolžan akviziterju v času trajanja pogodbe nuditi vsa navodila, strokovno pomoč, potrebna gradiva in dokumentacijo (vzorci, šifranti, ceniki …) ter drugo, kar je akviziterju potrebno za nemoteno opravljanje akvizicije. Informacije bo posredoval ob obiskih akviziterja ali telefonsko. Prav tako je tudi akviziter dolžan sam poiskati te informacije.

 

Naročnik bo glede na prispela plačila kupcev enkrat mesečno izplačeval provizijo v višini in na način kot je določeno v Prilogi 3.

Še zlasti je naročnik dolžan akviziterja pravočasno obveščati o prispelih plačilih kupcev. Z ažurnim izpisovanjem odprtih postavk bo akviziterju nudil pomoč pri izterjavi zapadlih obveznosti kupcev.

 

Provizija krije vse storitve akviziterja po tej pogodbi. Za opravljanje poslov akviziterstva naročnik ne plačuje niti dnevnic niti kilometrine niti drugih z opravljanjem akviziterstva zvezanih stroškov.

6. člen

Varščina

Naročnik odredi akviziterju formiranje varščine, ki je določena v pavšalnem znesku ____________ EUR. Varščina se formira tako, da naročnik pri izplačilu provizije odbija 13 % zapadle provizije tako dolgo, dokler odbiti zneski v kumulativi ne dosežejo zneska varščine.

Deponirani znesek varščine se ne obrestuje.

Naročnik se v primeru škode, ki jo je zakrivil akviziter, poplača najprej iz deponiranega zneska varščine. Varščina se v takih primerih na način iz prvega odstavka tega člena obnavlja.

V kolikor škode ni, ali pa je manjša od zneska varščine, se varščina ali njen del najkasneje šest mesecev po preteku pogodbe izplača akviziterju.

7. člen

Veljavnost pogodbe

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa in je sklenjena za nedoločen čas.

Akvizicijo naročnik lahko odpove ob vsakem času, če akviziter krši pogodbena določila ali naročnikova navodila oziroma kako drugače ravna v nasprotju z njegovimi interesi.

8. člen

Pristojnost za spore

Pogodbeni stranki dogovarjata, da je za reševanje morebitnih sporov pristojno sodišče v ______________.

9. člen

Končni določbi

Pogodba je sklenjena v treh izvodih. Akviziter prejme en izvod, naročnik pa dva.

Akviziter s svojim podpisom potrjuje, da je prejel vse priloge, ki so sestavni del te pogodbe.

V __________, dne __________

Akviziter                                                                                             Naročnik

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.