Zemljiška knjiga

Zemljiška knjiga daje podatke o pravnih razmerjih, ki zadevajo določene nepremičnine, tako o lastninski pravici, kakor tudi o drugih stvarnih pravicah. Zemljiški kataster daje podatke o dejanskih razmerah zemljišča (lega, mera in podobno), zemljiška knjiga pa evidentira pravna razmerja. Zemljiškoknjižna načela so: vpisno načelo; načelo zakonitosti; načelo zaupanja v zemljiškoknjižne vpise pravic; načelo javnosti glavne …