Pritožba zoper sodbo sodišča druge stopnje

Zoper sodbo sodišča druge stopnje je dovoljena pritožba na vrhovno sodišče vendar samo v navedenih primerih (398. člen ZKP): če je sodišče druge stopnje izreklo kazen zapora dvajsetih let ali če je potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, s katero je bila izrečena taka kazen; če je sodišče druge stopnje na podlagi opravljene obravnave dejansko stanje …

Pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča

Zoper sodbo, izdano v upravnem sporu na prvi stopnji, je dovoljena pritožba, kolikor ta zakon (Zakon o upravnem sporu, ZUS) ne določa drugače (glej 70. člen ZUS). Pritožba se lahko vloži v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe strankam. Vloži se pri sodišču, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji v zadostnem številu izvodov za …