blogger web statistics
upravni spor Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Vrhovno sodišče

(0) Komentarjev

Vrhovno sodišče je pristojno za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v upravnih, in računsko upravnih sporih, razen v zadevah, za katere zakon določa pristojnost drugega sodišča prve stopnje; za sojenje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe sodišča prve stopnje v zadevah iz prejšnje točke ter o pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje, za katere zakon tako določa; za odločanje o izrednih pravnih sredstvih zoper odločbe sodišč, razen v primerih, ko je za odločanje o izrednem pravnem sredstvu pristojno drugo sodišče; za odločanje o sporih o pristojnosti med nižjimi sodišči, razen v primerih, ko zakon določa, da je za odločanje o takšnem sporu pristojno drugo sodišče; za odločanje o prenosu pristojnosti v primerih, ki jih določa zakon; za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. Vrhovno sodišče odloča v senatu treh sodnikov, v senatu petih sodnikov pa, kadar zakon tako določa. O pravnem sredstvu zoper odločbo, izdano v senatu petih sodnikov, odloča Vrhovno sodišče v senatu sedmih sodnikov, sicer pa v senatu petih sodnikov. Vrhovno sodišče vodi evidenco sodne prakse sodišč Republike Slovenije in spremlja sodno prakso meddržavnih sodišč.

Vrhovno sodišče skrbi za enotno prakso. Občna seja Vrhovnega sodišča sprejema načelna pravna mnenja o vprašanjih, ki so pomembna za enotno uporabo zakonov; sprejema pravna mnenja o vprašanjih sodne prakse; odloča o pobudah za izdajo ali spremembo zakona; sprejema letni razpored sodnikov; določa način spremljanja sodne prakse na sodiščih; opravlja druge zadeve iz pristojnosti Vrhovnega sodišča, če zakon tako določa. Pravna mnenja, sprejeta na občni seji, so obvezna za senate Vrhovnega sodišča in se lahko spremenijo samo na novi občni seji. Občno sejo sestavljajo vsi sodniki Vrhovnega sodišča; veljavno se sklepa, če sta navzoči najmanj dve tretjini sodnikov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina vseh sodnikov Vrhovnega sodišča in večina sodnikov oddelka, v katerega delovno področje sodi obravnavano vprašanje. Občno sejo skliče predsednik Vrhovnega sodišča, vodenje in način dela občne seje pa ureja poslovnik, ki je veljavno sprejet, če zanj glasujeta najmanj dve tretjini sodnikov Vrhovnega sodišča. Obravnavanje in sprejem načelnega pravnega mnenja oziroma pravnega mnenja lahko predlaga oddelek Vrhovnega sodišča, v katerega pravno področje sodi vprašanje, na katero naj se nanaša načelno pravno mnenje oziroma pravno mnenje. Tak predlog sprejme oddelek z večino glasov sodnikov tega oddelka.

Categories : Nasveti Tags : , , ,

Pritožba na davčno odločbo

(0) Komentarjev

Pritožbo na davčni zapisnik opredeljuje Zakon o davčnem postopku, in sicer v IX. Poglavju, ki določa pravna sredstva. Prvo podpoglavje govori o pritožbi na odločbo davčnega zapisnika.

Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe, razen v primerih, ki jih Zakon o davčnem postopku sam po sebi izključuje. Pritožba na davčni zapisnik pa ne zadrži odmerne odločbe. V primeru, da je pritožba vložena, davčni organ po uradni dolžnosti do odločitve o pritožbi odloži davčno izvršbo, če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi. Za čas, ko je zavezancu za davek odložena izvršba, se zaračunajo obresti po medbančni obrestni meri za roč-nost glede na čas, za katerega je bil odobren odlog davčne izvršbe, ki velja na dan izdaje odločbe, če se pritožbi ne ugodi.

V 2. podpoglavju Izredna pravna sredstva v 122. členu Zakon o davčnem postopku narekuje, da davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi odmerno PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Ostalo Tags : , , ,