Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče je pristojno za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v upravnih, in računsko upravnih sporih, razen v zadevah, za katere zakon določa pristojnost drugega sodišča prve stopnje; za sojenje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe sodišča prve stopnje v zadevah iz prejšnje točke ter o pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje, za …

Pritožba na davčno odločbo

Pritožbo na davčni zapisnik opredeljuje Zakon o davčnem postopku, in sicer v IX. Poglavju, ki določa pravna sredstva. Prvo podpoglavje govori o pritožbi na odločbo davčnega zapisnika. Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe, razen v primerih, ki jih Zakon o davčnem postopku sam po sebi izključuje. Pritožba na davčni zapisnik …