Vzorec pogodbe o preužitku

________________________________, roj. ___________, stanujočo ______________________________ (v nadaljevanju pogodbe: preužitkar) in ________________________________, roj. ___________, stanujoč ____________________ (v nadaljevanju pogodbe: prevzemnik) sklepata naslednjo Pogodbo o preužitku 1.    člen Preužitkar _______________ izroči in prepusti prevzemniku ___________ v na temelju nakupne pogodbe_________ z dne _______ pridobljeno nepremičnino parc. št. 113/2, stavba v izmeri 311 m2, vpisano pri vl. št. …