Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče je pristojno za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v upravnih, in računsko upravnih sporih, razen v zadevah, za katere zakon določa pristojnost drugega sodišča prve stopnje; za sojenje na drugi stopnji o pritožbah zoper odločbe sodišča prve stopnje v zadevah iz prejšnje točke ter o pritožbah zoper odločbe sodišč prve stopnje, za …