Prošnja za pogojni odpust

Pogojni odpust ureja Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) (Glej 105. člen in nasl.). O pogojnem odpustu obsojencev odloča komisija za pogojni odpust (v nadaljnjem besedilu: komisija), v primerih, ki jih določa zakon, pa tudi upravnik zavoda. Predsednika, njegovega namestnika in člane komisije ter njihove namestnike imenuje minister, pristojen za pravosodje, izmed vrhovnih sodnikov, vrhovnih …

Prošnja za pomilostitev

Pomilostitev ureja Zakon o pomilostitvah (Uradni list RS, št. 23/2005- Zpom-UPB-1). Pomilostitev za kazniva dejanja, določena v zakonih Republike Slovenije, daje v skladu s tem zakonom predsednik republike. Predsednik republike daje pomilostitev tudi za kazniva dejanja, določena s kazenskimi zakoni drugih držav, če je storilec državljan Republike Slovenije in če je tako določeno v mednarodnih …