Okrožna sodišča

Okrožna sodišča so pristojna v civilnih zadevah za sojenje oziroma odločanje na prvi stopnji v pravdnih zadevah v skladu z zakonom o pravdnem postopku, o priznanju tujih sodnih odločb; v zadevah prisilne poravnave, stečaja ter likvidacije, kadar je v pristojnosti sodišča ter v sporih v zvezi z njimi; v sporih o pravicah intelektualne lastnine, o …