Vzorec pritožbe zoper sklep o dedovanju

Pritožnik:…………………… Sodišče:……………………… PRITOŽBA ZOPER SKLEP O DEDOVANJU OKRAJNEGA SODIŠČA V…………… opr. št……………. z dne…………… Zapuščinsko sodišče je s sklepom ugotovilo obseg zapuščine (denarna sredstva v znesku ………… EUR na hranilni knjižici Bank Austrie št………….. , neizplačano pokojnino s strani ZPIZa in zapustnikov lastninski certifikat) in ocenilo njeno čisto vrednost na…………… EUR ter razglasilo za zakonita …