Kdaj je obvezen notarski zapis?

Zakon določa, da je notarski zapis obvezen za: sporazum strank o zavarovanju denarne terjatve upnika, kupne pogodbe s pridržkom lastninske pravice, pogodbe o oddaji zemljišča za gradnjo, pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, pogodbe o dosmrtnem preživljanju, darilne pogodbe za primer smrti …