Pogodba o urejanju medsebojnih razmerij

Načelno so pravice in obveznosti etažnih lastnikov na skupnih delih v sorazmerju z njihovim solastniškim deležem, razen če zakon ali pogodba o urejanju medsebojnih razmerij ne določa drugače. S pogodbo o medsebojnih razmerjih se tako predvsem določi: stroške in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike, način oblikovanja rezervnega sklada, posebne omejitve pri uporabi posameznih delov v …