blogger web statistics
ničnost pogodbe Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Neveljavnost pogodb

(1) Komentar

Neveljavnost pogodb je abstrakten izraz, ki zajema konkretne oblike neveljavnosti, kot sta ničnost in izpodbojnost ali absolutna in relativna ničnost. Zakon ne govori o neveljavnosti pogodbe, temveč konkretno navaja ničnost ali izpodbojnost. Določbe o ničnosti in izpodbojnosti regulirajo pogodbeno materijo, ki ima določene pomanjkljivosti. Ničnost in izpodbojnost sta civilnopravni sankciji za posle z določenimi pomanjkljivostmi. Teorija neveljavnosti pogodb izvira že iz rimskega prava (nullum negotium, nulla obligatio), mišljene so pogodbe stricti juris, pri katerih niso izpolnjene formalnosti, ki jih je zakon zahteval ali jim je manjkal predmet, ali je bila pogodbena stranka v zamudi. V teh primerih do pogodbe sploh ni prišlo, vendar rimsko pravo ni razlikovalo ničnosti ali izpodbojnosti, pogodba je obstojala ali ni, tertium non datur. Kasneje so se začeli uveljavljati novi pravni instituti, s čemer je dano ljudem varstvo, npr. tistim, ki so sklenili pogodbo zaradi strahu ali prevare (dolus malus). Do izločanja neobstoječih poslov je prišlo kasneje (acte inexistant) s komentatorji francoskega civilnega kodeksa.

Sedanji pravni sistemi v glavnem sprejemajo bipartitno delitev neveljavnih pravnih poslov na nične in izpodbojne, ni pa tolikšne enotnosti glede temeljev za tako delitev. Problem je nastal s pojavom teorije o neobstoječih poslih, ali gre za tripartitno delitev pravnih poslov. Pogodba naj bi bila neobstoječ a, kadar bi ji manjkal nujen element za njen obstoj, element, brez katerega ni mogoče skleniti pogodbe (ni pravno relevantne volje, predmet, kavza, forma ad solemnitatem). Večina teorij in zakonov zavrača uporabo neobstoječih poslov. Nekateri (nemška teorija) ločujejo še nepopolne in nedokončane pravne posle. To so pravni posli katerih učinek ni nastopil, pa lahko nastopi, če se element, ki mu manjka, naknadno doda, ali ko je odpravljena neka motnja, ki ovira uveljavitev posla. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Nasveti Tags : , , , ,

O pogodbah

(1) Komentar

Pogodbapogodba pogodbe

je pravni posel, s katerim se ustanovijo pravice in obveznosti med strankama. Tisti, ki se s pogodbo zaveže nekaj storiti, dati, opustiti je dolžnik, stranka, ki je upravičena to zahtevati, je upnik.

Pogodba

je lahko dvostransko obvezna, to pomeni, da pogodbe zavezuje obe stranki (primer: prodajna pogodba – ena stranka je dolžna prenesti lastninsko pravico na stvari, druga plačati kupnino) Enostransko obvezna pogodba zavezuje le eno stranko (primer: darilna pogodba – darovalec je zavezan, da izroči darilo, obdarjenec je obveznosti prost).

Poslovna sposobnost je sposobnost veljavno sklepati pravne posle. Pridobi se z 18. letom, izjemoma lahko tudi prej (sklenitev zakonske zveze ali starševstvo). Poslovna sposobnost se lahko tudi odvzame. Delno poslovno sposobne osebe (15 – 18 let) so pri sklepanju pogodb omenjene, saj pri pomembnejših potrebujejo soglasje zakonitega zastopnika.
Notarski zapis je zapis pogodbe, ki jo sestavi notar, jo pred strankami prebere in opozori na pravne posledice sklenitve pogodbe, nato pa jo stranke pred njim podpišejo.

Notarska overitev pomeni potrditev notarja, da je določena oseba, ki se je izkazala z osebnim dokumentom, določeno listino (pogodbo) pred njim lastnoročno podpisala ali pa že obstoječ podpis na listini priznala za svoj lastnoročni podpis.
Ponudbe nastane, ko je določeni osebi dan predlog za sklenitev pogodbe, ki vsebuje vse bistvene sestavine te pogodbe, tako da bi se s sprejemom ponudbe pogodba lahko sklenila.

Predpogodba je pogodba, s katero se stranki zavežeta, da bo pozneje sklenjena glavna pogodba.

Ničnost pogodbe.

Pogodba

je nična, če nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom ali moralnim načelom (razen, če je določeno kako drugače). Posledica ničnosti je neveljavnost pogodbe in preprečitev učinkovanja obveznosti in pravic, ki so bile v njej določene. Pri ničnosti pride do učinka, kot da pogodba sploh ne bi bila sklenjena.

Categories : Pogodba Pogodbe Tags : , , , , ,