blogger web statistics
geodetska Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Zemljiški kataster

(0) Komentarjev

Pred sklenitvijo pravnega posla z nepremičnino je priporočljivo na krajevno pristojni geodetski upravi dvigniti kopijo katastrskega načrta, iz katere je razvidna lega posameznih zemljiških parcel z vrisanimi objekti. S primerjavo vrisanih zemljiških parcel in stanja na terenu (v nepremičninskem žargonu: »v naravi«) se zavarujemo, da ne sklenemo pogodbene listine za napačno nepremičnino.

Zemljiški kataster predstavlja stvarno evidenco nepremičnin, v kateri se vpisujejo podatki o nepremičninah, natančneje podatki o legi, obliki, površini, vrsti rabe, katastrskem razredu, katastrskem dohodku, rodovitnosti in proizvodni sposobnosti zemljišča. Nadalje se v zemljiški kataster vpisujejo tudi imetniki stvarnopravnih pravic na zemljiščih in podatki o posebnih režimih uporabe in razpolaganja z zemljišči ter pripadnosti zemljišča statističnim okolišem. Za državljane sta seveda najbolj pomembni prvi dve funkciji zemljiškega katastra, torej podatki o nepremičninah in njihovih lastnikih.

Zemljiški kataster vodi upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, ki deluje v okviru upravne enote. Celotno območje Republike Slovenije je razdeljeno na katastrske občine, ki so hkrati temeljne teritorialne enote zemljiškega katastra. Posamezna katastrska občina pa se nato deli na parcele. Sam kataster se podobno, kot se zemljiška knjiga deli na zemljiškoknjižne vložke, deli na mape. Mapna kopija oz. izpis iz zemljiškega katastra dejansko vsebuje tloris določenih parcel. Iz tega izpisa se vidi oblika parcele, njena velikost, vrsta, uporabe parcele in seveda parcelna številka. PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Nasveti Tags : , ,