blogger web statistics
dedič Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Dedovanje na podlagi oporoke

(0) Komentarjev

Oporoka je enostranska, preklicna v predpisani obliki dana izjava volje, s katero neka oseba razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. Oporočno je sposoben (lahko napravi, spremeni in prekliče oporoko) vsakdo, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil 15 let starosti. Zapustnik pa je nesposoben, če je v takšnem duševnem stanju, da ne more pravilno doumeti oz. razumeti pomena poslednje izjave in njenih posledic ali da ne more delovati v skladu s sicer pravilnim dojemanjem.

Bistveno za oporoko je, da gre za pravo in resnično voljo zapustnika. Ta mora hoteti narediti oporoko, njegova volja pa mora biti usmerjena na nastanek oporoke. Ne sme biti z grožnjo ali silo prisiljen v napravo oporoke.

Oblike oporoke:

 • lastnoročna oporoka (besedilo mora biti napisano z lastno roko, pod njo pa mora biti še lastnoročen podpis;
 • pismena oporoka pred pričami (obstaja pismeni sestavek (npr. natipkan na računalnik), katerega mora zapustnik podpisati
  ob prisotnosti dveh prič in hkrati izjaviti, da je to njegova zadnja volja, tudi priči se morata podpisati na oporoko);
 • sodna oporoka (Zapustnik ustno izjavi svojo voljo na sodišču, ta jo zapiše. Lahko je napravljena tudi v konzulatu, v vojski ali na ladji.);
 • mednarodna oporoka;
 • notarska oporoka (oporočitelj ustno izjavi oporoko notarju, ta pa jo zapiše, ob prisotnosti dveh prič, ki se tudi podpišeta);
 • ustna oporoka (oporočitelj izjavi svojo poslednjo voljo pred dvema pričama, ki morata biti istočasno navzoči). Velja samo, če zapustnik zaradi izrednih razmer v času testiranja ni mogel napraviti pismene oporoke. PREBERI CEL ČLANEK
Categories : Ostalo Tags : , , ,

Dedovanje

(0) Komentarjev

Zakon o dedovanju določa, da lastninsko pravico na nepremičninah pridobijo tudi tujci, in sicer z dedovanjem, pri čemer se vzajemnost domneva, razen če se ne dokaže nasprotno.

Poudariti je potrebno, da v je iz teh ureditev razvidno, da je pridobitev lastninske pravice mogoča samo z nakupom ali z dedovanjem, medtem ko pridobitev z menjavo, darilom, razdružitvijo skupnega premoženja zakoncev ni urejena.

Dedovanje je prehod premoženja umrle osebe na druge osebe in je urejeno z dednim pravom. Poznamo dedovanje po oporoki in po zakonu. Medtem ko so fizične osebe lahko dediči tako po zakonu kot po oporoki, so pravne osebe lahko dediči le po oporoki.

Ločimo tudi vesoljno nasledstvo in posamično nasledstvo. Pri prvem preide premoženje na dediče na podlagi zapustnikove smrti same in poseben akt ni potreben. V tem primeru dediči odgovarjajo za dolgove zapustnika. Druga vrsta pa je posamično nasledstvo, pri katerem preidejo posamezni deli premoženja na osebe, ki niso dediči. V tem primeru ima ta oseba samo terjatev nasproti dediču in zato ne odgovarja za dolgove zapustnika.

Da pride do dedovanja, je potrebno, da:

 • zapustnik umre;
 • obstaja dedič;
 • ima dedič dedni naslov (zakon ali oporoka); – je dedič dedno sposoben;
 • obstaja predmet dedovanja.
Categories : Nasveti Tags : , ,