blogger web statistics
BPP Archives - Pogodba | Pogodbe | Vzorci | Pritožbe

Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči

(0) Komentarjev

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči vloži prosilec pri pristojnem organu pisno na obrazcu, ki mu morajo biti priložene ustrezne listine. Če prošnja ni vložena na predpisanem obrazcu, mora biti vsebina posameznih rubrik v prošnji in zaporedje rubrik enaka vsebini obrazca.

Prosilec vloži prošnjo za brezplačno pravno pomoč pri pristojnem sodišču ali na okrajnem sodišču, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče. Predsednik okrajnega sodišča mora zagotoviti, da se prejete prošnje nemudoma posredujejo pristojnemu sodišču.

O odobritvi brezplačne pravne pomoči odloča predsednik okrožnega sodišča oziroma predsednik specializiranega sodišča prve stopnje (v nadaljevanju: pristojni organ za BPP). Predsednik sodišča lahko za odločanje pooblasti drugega sodnika, ki ima položaj svetnika na okrožnem oziroma specializiranem sodišču. O prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči odloča pristojni organ za BPP tistega sodišča, na območju katerega ima prosilec stalno ali začasno prebivališče, in sicer: PREBERI CEL ČLANEK

Categories : Nasveti Tags : , , , , ,