Sprememba namembnosti iz stanovanjskega objekta v poslovni objekt

Namembnost se v takih primerih spreminja s konkretnimi upravnimi akti. Pri spremembi bo vsekakor treba izvesti tudi  določena fizična dela na objektu, ki jih brez dovoljenj ni mogoče izvesti. Za poslovni objekt so predpisani določeni minimalni tehnični pogoji in za izpolnjevanje teh je potrebno opraviti določena gradbena dela. Ta se lahko opravijo le na podlagi lokacijskega in gradbenega dovoljenja. V lokacijski dokumentaciji bo treba vključiti soglasja pristojnih organov – to bo opravilo podjetje, ki je pooblaščeno za izdelavo lokacijske dokumentacije. Seveda pa je predpogoj za kakršnokoli spreminjanje, da je to omogočeno s prostorskimi akti.

Če prostorski akt na nekem območju ne predvideva poslovnih dejavnosti, na tem območju tudi ni mogoče spreminjati namembnosti s konkretnimi upravnimi akti. Pri tem pa poudarjamo, da mnenje, da je v primeru spremembe namembnosti lokacijski postopek predolgotrajen, ker da je potrebno izdelati lokacijsko dokumentacijo in da naj bi se zato namembnost spreminjala kar s priglasitvijo del ali celo brez nje, ni pravilno. S prvim odstavkom 54. člena ZUN je namreč že dolgo časa jasno določeno, da se lokacijsko dovoljenje za objekte, naprave ali druge posege v prostor na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni načrt (kadar se ne posega z gradnjo – gozdovi, travniki …), izda v skladu s pogoji, ki jih določa ta načrt. Tu ni potrebno prav nobene LDok. Z drugim odstavkom 54. člena omenjenega zakona je določeno, da se lokacijsko dovoljenje za objekte, naprave ali druge posege v prostor na območjih, ki se urejajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji (ti se izdajo v primerih, ko se v prostor posega z gradnjo), izda v skladu s pogoji, ki jih določa lokacijska dokumentacija (LDok). Kako pa se izdela LDok (na podlagi katerih določb in drugih podatkov) in katere so njene obvezne sestavine, pa je tudi že od navedenega datuma ustrezno urejeno z določbami 55. člena ZUN. Prav tako pa tudi v postopkih izdaje odločb o dovolitvi priglašenih del ne gre spregledati dejstva, da tudi v teh postopkih nastopajo stranke v postopku in da zato tudi teh postopkov (praviloma) ni mogoče voditi po skrajšanem postopku.

Zaradi spremembe namembnosti iz stanovanjskih prostorov v poslovni prostor je potrebno urediti sanitarije za zaposlene (in stranke), novo dovozno pot, parkirišče za zaposlene ter stranke in podobno. Slednje je torej stvar konkretnih prostorskih ureditev, kar pa se mora na območjih, ki se urejajo s PUP, prikazati z LDok.

Seveda pa vse zgoraj navedeno investitorju kateregakoli posega v prostor oziroma gradnje ne zadošča, pa čeprav bi bil njegov nameravani poseg v prostor v skladu z določenim prostorskim izvedbenim aktom, če svoji zahtevi za izdajo lokacijskega in kasneje gradbenega dovoljenja oziroma zahtevi za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo, kakor tudi priglasitvi del, ne predloži dokazila o pravici graditi na določenem zemljišču oziroma dokazila o pravici drugače posegati v prostor.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.