Razlika med zemljiško knjigo in zemljiškim katastrom

V praksi ljudje težko ločujejo med pojmoma zemljiški kataster in zemljiška knjiga. Kljub temu, da oba izraza predstavljata evidenco nepremičnin, gre za zelo različna pojma.

Zemljiški kataster je stvarna evidenca nepremičnin, v katero se vpisujejo podatki o zemljiščih (natančneje podatki o legi, obliki, površini, vrsti rabe, katastrskem razredu, katastrskem dohodku, rodovitnosti in proizvodni sposobnosti zemljišča) in podatki o lastnikih teh zemljišč. Zemljiški kataster vodi upravni organ, pristojen za geodetske zadeve, ki deluje v okviru upravne enote. Celotno območje Republike Slovenije je razdeljeno na katastrske občine, ki so  hkrati temeljne  teritorialne  enote zemljiškega  katastra. Posamezna katastrska občina pa se nato deli na parcele. Zemljiški kataster je torej evidenca, iz katere izvemo, kako veliko je določeno zemljišče, zakaj se to zemljišče uporablja (njiva, sadovnjak, gozd, stavbišče, dvorišče …) in kje leži. Izpisek iz zemljiškega katastra oz. mapna kopija vsebuje tloris določenega zemljišča z okoliškimi zemljišči, parcelno številko, velikost in vrsto rabe zemljišča.

Zemljiška knjiga na drugi strani pa je pravna evidenca nepremičnin. V zemljiško knjigo se vpisujejo stvarne pravice na nepremičninah, torej: lastninska pravica, zastavna pravica, služnostna pravica, pravica stvarnega bremena, zakupna pravica, če doba zakupa ni krajša od enega leta, predkupna in odkupna pravica ter prepoved odsvojitve in obremenitve. Temeljna funkcija zemljiške knjige je javna objava podatkov o pravicah in pravnih dejstvih, pomembnih za pravni promet z nepremičninami. Zemljiško knjigo vodi sodišče, natančneje okrožno sodišče, na območju katerega leži nepremičnina. Glavno načelo ZK je načelo javnosti. To načelo pomeni, da je vsebina zemljiške knjige javno dostopna vsem, zato se nihče ne more sklicevati, da mu vsebina posameznega vpisa ni bila poznana. Zemljiško knjigo sestavljata glavna knjiga in zbirka listin. Medtem ko se v glavno knjigo vpisujejo nepremičnine, pravice glede nepremičnin, imetniki teh pravic in pravna dejstva, se v zbirko listin vlagajo listine, ki so podlaga za vpis v glavno knjigo. Vsakdo, ki bi torej rad izvedel, kakšno je pravno stanje določene nepremičnine, gre torej lahko  v zemljiško  knjigo,  kjer lahko  zahteva izpisek iz zemljiške knjige. Vsekakor pa je za to potrebno navesti katastrsko občino in parcelno številko, ki ju lahko izveste v zemljiškem katastru. V izpisku, ki ga boste prejeli, bo navedena nepremičnina in njeno pravno stanje torej vse pravice ki obstajajo na njej (od lastninske preko služnostne pravice do hipoteke).

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.