Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči vloži prosilec pri pristojnem organu pisno na obrazcu, ki mu morajo biti priložene ustrezne listine. Če prošnja ni vložena na predpisanem obrazcu, mora biti vsebina posameznih rubrik v prošnji in zaporedje rubrik enaka vsebini obrazca.

Prosilec vloži prošnjo za brezplačno pravno pomoč pri pristojnem sodišču ali na okrajnem sodišču, na območju katerega ima stalno ali začasno prebivališče. Predsednik okrajnega sodišča mora zagotoviti, da se prejete prošnje nemudoma posredujejo pristojnemu sodišču.

O odobritvi brezplačne pravne pomoči odloča predsednik okrožnega sodišča oziroma predsednik specializiranega sodišča prve stopnje (v nadaljevanju: pristojni organ za BPP). Predsednik sodišča lahko za odločanje pooblasti drugega sodnika, ki ima položaj svetnika na okrožnem oziroma specializiranem sodišču. O prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči odloča pristojni organ za BPP tistega sodišča, na območju katerega ima prosilec stalno ali začasno prebivališče, in sicer:

  • okrožnega sodišča, v zadevah, za katere so pristojna sodišča s splošno pristojnostjo;
  • delovnega in socialnega sodišča, v zadevah individualnih in kolektivnih delovnih sporov in
  • upravnega sodišča, v zadevah upravnih sporov.

Na podlagi odločbe, s katero pristojni organ za BPP dodeli brezplačno pravno pomoč, izda strokovna služba za BPP upravičencu »napotnico«. Napotnica mora biti izdana na obrazcu, ki ga je predpisal minister za pravosodje. Napotnico izda in podpiše oseba, zaposlena v strokovni službi za BPP, ki jo je za izdajo in podpisovanje pooblastil pristojni organ za BPP.

Pravno pomoč lahko izvajajo le:

  • odvetniki, ki so po zakonu, ki ureja odvetništvo, vpisani v imenik odvetnikov, in odvetniške družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja odvetništvo,
  • ter notarji v zadevah, ki jih opravljajo po zakonu, ki ureja notariat (v nadaljevanju: odvetnik).

Odvetnika za izvajanje pravne pomoči določi pristojni organ za BPP z odločbo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči. Pristojni organ za BPP določi odvetnika iz seznama, ki ga organu predloži območni zbor odvetnikov oziroma iz seznama, ki ga predloži Notarska zbornica Slovenije.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.