Prodajna pogodba s plačilom na obroke – vzorec

sklenjena med:

___________________________________________________________________

(ime in priimek,datum rojstva, EMŠO, poklic, bančna zveza, stanovanje) kot prodajalcem

___________________________________________________________________

(ime in priimek,datum rojstva, EMŠO, poklic, bančna zveza, stanovanje) kot kupcem

 

kakor sledi:

 

I.

Podajalec proda kupcu _________________________ (natančen opis predmeta). Predmet te pogodbe je prodan brez kakršnegakoli jamčenja.

 

II.

Pogodbeni stranki soglašata, da kupnina za zgoraj navedeni pogodbeni predmet znaša _________________ EUR (z besedami _____________________ evrov).

 

III.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo kupec poravnal kupnino v obrokih.

Obroki so določeni z naslednjim načrtom:

Prvi obrok v višini _______________ EUR (z besedami _____________________ evrov) dne _____________ pri prodajalcu

Drugi obrok v višini _________________ EUR (z besedami _____________________ evrov) dne ______________ pri prodajalcu

Tretji obrok v višini _________________ EUR (z besedami _____________________ evrov) dne ______________ pri prodajalcu

Četrti obrok v višini _________________ EUR (z besedami _____________________ evrov) dne ______________ pri prodajalcu

in tako naprej.

IV.

Kupljeno blago se izroči takoj dne _______________. Pogodbeni stranki soglašata, da lastninska pravica glede prodanega blaga pride na kupca šele s popolnim plačilom kupnine. Kupec je opozorjen, da mu prodajalec lahko blago odvzame, če je v zamudi s plačilom.

 

V.

V primeru, da se pogodba razveže, mora prodajalec vrniti kupcu prejet obroke z obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in mu povrniti nujne stroške, ki jih je imel za stvar. Kupec pa mora prodajalcu vrniti stvar v stanju, v kakšnem je bila tedaj, ko mu je bila izročena, in mu dati povračilo za njeno uporabo vse do razveze pogodbe.

 

VI.

Pogodbeni stranki sprejemata in soglašata z vsemi zgoraj navedenimi pogoji.

 

VII.

Pogodba je podpisana in sestavljena v ________ enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme _______ izvoda.

 

VIII.

Za urejanje vseh ostalih odnosov iz te pogodbe veljajo splošna določila o prodajni pogodbi in poslovni običaji ter praksa vzpostavljena med strankama.

 

IX.

Vse morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v primeru, da to ne bo možno, je za reševanje njunih medsebojnih sporov pristojno sodišče v ____________ .

 

V _______________, dne _______________

 

Prodajalec:                                                                                                                                                 Kupec.

___________________                                                                                                                                           _____________________

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.