Pritožba zoper sklep o dedovanju

V dednem postopku je možna pritožba zoper sklep o dedovanju (172. člen Zakona o dedovanju). Zoper sklep sodišča prve stopnje je dovoljena pritožba, če ni z zakonom drugače določeno. Pritožba se vloži v petnajstih dneh od vročitve. Pritožba zadrži izvršitev sklepa, če sodišče ne odloči drugače. Sodišče odloči, da pritožba ne zadrži izvršitve sklepa, zlasti v primerih, če so s sklepom odrejeni ukrepi za zavarovanje zapuščine, pa je nevarnost, da bi se z odložitvijo izvrši­tev teh ukrepov onemogočila. S pritožbo se lahko izpodbija samo tisti sklep, ki ni postal pravnomočen v roku 15 dni. Formalna pravnomočnost pa vendarle ne veže povsem sodišče in stranke kot je to v pravdnem postopku, saj lahko sodišče upošteva tudi nepravoča-sno pritožbo (glej tretji odstavek 173. člena). Pritožba je suspenzivna, če sodišče ne odloči drugače, kar bo v primerih, če so s sklepom odrejeni ukrepi za zavarovanje in obstaja nevarnost, da teh ukrepov zaradi zadržanja izvršitve pozneje ne bi bilo več mogoče realizirati (tretji in četrti odstavek 172. člena ZD). Pritožba se vloži pri sodišču, ki je sklep izdalo in ki lahko po pritožbi samo z novim skle­pom spremeni svoj prejšnji sklep ali ga prekliče, če s tem niso prizadete pravice drugih oseb, ki se opirajo na ta sklep (173. člen ZD). Če sodišče prve stopnje ne spremeni oziroma ne prekliče svojega sklepa, pošlje pritožbo sodišču druge stopnje, ne glede na to, ali je bila pritožba vložena v roku, ki ga določa zakon. Sodišče druge sto­pnje odloča praviloma samo o pritožbah, ki so bile vložene pravočasno; upošteva pa lahko tudi pritožbo, ki ni bila vložena pravočasno, če s tem niso prizadete pravice drugih oseb, ki se opirajo na sklep.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.