Pritožba na davčno odločbo

Pritožbo na davčni zapisnik opredeljuje Zakon o davčnem postopku, in sicer v IX. Poglavju, ki določa pravna sredstva. Prvo podpoglavje govori o pritožbi na odločbo davčnega zapisnika.

Pritožba se lahko vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe, razen v primerih, ki jih Zakon o davčnem postopku sam po sebi izključuje. Pritožba na davčni zapisnik pa ne zadrži odmerne odločbe. V primeru, da je pritožba vložena, davčni organ po uradni dolžnosti do odločitve o pritožbi odloži davčno izvršbo, če oceni, da bi bilo pritožbi mogoče ugoditi. Za čas, ko je zavezancu za davek odložena izvršba, se zaračunajo obresti po medbančni obrestni meri za roč-nost glede na čas, za katerega je bil odobren odlog davčne izvršbe, ki velja na dan izdaje odločbe, če se pritožbi ne ugodi.

V 2. podpoglavju Izredna pravna sredstva v 122. členu Zakon o davčnem postopku narekuje, da davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi odmerno odločbo v petih letih od dneva, ko je bila odločba vročena zavezancu za davek:

  • če jo je izdal stvarno nepristojen organ;
  • če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba, s katero je bila ta stvar drugače rešena.

Prav tako odmerno odločbo lahko davčni organ po nadzorstveni pravici odpravi, razveljavi ali spremeni v petih letih od dneva, ko je bila odločba vročena zavezancu za davek, če je z njo prekršen mate-rialni zakon.

V 123. členu, ki govori o posebnem roku za obnovo postopka, ZDDPO navaja, da če davčni organ izve za nova dejstva ali najde ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, ki bi mogli sami zase ali v zvezi z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi pripeljati do drugač-ne odločbe, če bi bila ta dejstva oziroma dokazi navedeni ali uporabljeni v prejšnjem postopku, lahko začne obnovo postopka iz tega razloga po uradni dolžnosti v šestih mesecih, od dneva, ko je mogel navesti nova dejstva oziroma uporabiti nove dokaze. Po preteku petih let od vročitve odločbe stranki, se obnova po uradni dolžnosti ne more začeti.

Tako obnovo postopka lahko predlaga tudi zavezanec za davek, in sicer v šestih mesecih od dneva, ko je mogel navesti nova dejstva oziroma uporabiti nove dokaze.

Za pritožbo na davčni zapisnik je pomemben tudi 124. člen ZDDPO, ki navaja posebne primere razveljavitve in spremembe odločbe. V primeru, da se po pravnomočnosti odmerne odločbe ugotovi, da je bil zaradi očitne napake previsoko odmerjen davek oziroma odmerjen davek, davčni organ tako odločbo razveljavi ali spremeni po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke oziroma na zahtevo njenih pravnih naslednikov. Če davčni organ ugotovi, da odločbe ni treba spremeniti, o tem obvesti stranko oziroma njene pravne naslednike.

Razveljavitev oziroma sprememba odločbe po prvem odstavku 124. člena učinkuje samo na davčno obdobje, na katero se prvotna odločba nanaša. Če spremenjena davčna obveznost vpliva tudi na davčno obveznost v davčnih obdobjih, ki sledijo davčnemu obdobju, na katero se razveljavitev ali sprememba odločbe nanaša, davčni organ v novi odločbi odloči tudi o spremembi davčne obvez-nosti v teh davčnih obdobjih. Če je razveljavitev oziroma spremem­ba odločbe posledica očitnih napak stranke, stranki ne pripadajo obresti.

Odločbo po prvem odstavku tega člena izda organ prve stopnje, ki je izdal prejšnjo odločbo, organ druge stopnje pa le, če je s svojo odločbo odločil o stvari.

Pritožba zoper novo odločbo, izdano na podlagi tega člena je dovoljena le, če jo je izdal organ prve stopnje. Če je odločbo izdal organ druge stopnje oziroma če je odločba organa prve stopnje dokončna, je zoper njo mogoč upravni spor.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.