Posredniška pogodba – vzorec

Podjetje ___________________ iz __________________________, ki ga zastopa ________________________, št. licence ___________, vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov pod št. ________  (v nadaljevanju pogodbe: posrednik)

in

_________________________________ iz ________________________________, (v nadaljevanju pogodbe: naročnik)

sklepata naslednjo

Pogodbo za posredovanje pri nakupu nepremičnine

1.    člen

Posrednik se zavezuje, da si bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prizadeval najti in spraviti v stik z naročnikom osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o nakupu naslednje nepremičnine:

–     vrsta_______________________, lokacija _____________________

–     velikost v m2________________, nadstropje ___________________

–     lega ____________________________________________________

–     naslov nepremičnine______________________________________

–     cena v EUR: ____________________________________________

Odgovornost nepremičninske družbe je zavarovana pri Zavarovalnici
____________, št. police do višine zavarovalne vsote EUR _______.

2.    člen

Posrednik bo naročnika tekoče obveščal o vseh za nameravani posel pomembnih okoliščinah in se bo z njim dogovarjal o pogojih za sklenitev pogodbe.

3.    člen

Naročnik se zavezuje, da bo posredniku posredoval vse potrebne podatke o ponujeni oziroma o iskani nepremičnini, prodajalec pa mora predložiti vse potrebne dokumente o lastništvu in o namembnosti nepremičnine. V nasprotnem primeru posrednik lahko odstopi od pogodbe.

4.    člen

Naročnik se zavezuje, da bo ob sklenitvi pogodbe nakupu nepremičnine posredniku plačal posredniško provizijo v skladu z naslednjo lestvico:

–     minimalni znesek posredniške provizije znaša ____________ EUR

–     nakup: kupec plača _____ odstotka od dogovorjene cene nepremičnine
Plačilo za posredovanje (posredniška provizija) zapade ob plačilu are posrednikovi blagajni. V primeru, da ara ni bila položena, posredniško plačilo zapade ob podpisu pogodbe. V primeru zamude plačila provizije posrednik naročniku obračuna zakonite zamudne obresti.

5.    člen

Posrednik in naročnik se dogovorita, da posrednik opravi za pogodbeni stranki vsa opravila v zvezi s prenosom nepremičnine in pripravi pogodbo, ki jo bosta podpisala pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank. Na njuno željo posrednik pogodbeni stranki seznani z odvetnikom, vse morebitne odvetniške stroške pa plačata pogodbeni stranki. Posrednik lahko poskrbi tudi za vpis v zemljiško knjigo, stroške priprave dokumentacije za vpis pa poravna naročnik, ki vpis zahteva, in sicer po veljavnem ceniku posrednikovih storitev.

6.    člen

V primeru, da naročnik sam najde tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za nakup nepremičnine, je posrednik upravičen zgolj do povračila stroškov v višini ________ EUR.

V primeru, da naročnik v teku realizacije nakupa nepremičnine odstopi od pogodbe in prekliče naročilo, je dolžan posredniku povrniti vse nastale stroške, ki jih je le-ta imel s prevozi, z ogledi ipd.

7.    člen

V primeru, da naročnik v nasprotju s to pogodbo zlorabi posrednikovo informacijo tako, da s poslovnimi zadevami v zvezi z nepremičnino seznani tretje osebe, na primer druge posredniške agencije, je posredniku dolžan plačati provizijo, kot da bi bil posel z naročnikom sklenjen. Enako velja v primeru, da naročnik sklene posel mimo posrednika z osebo, s katero ga je povezal posrednik. V tem primeru je naročnik prav tako dolžan plačati posredniku celotno provizijo, poleg tega pa še pogodbeno kazen v višini ____ odstotkov od dogovorjene provizije, posredniku pa mora povrniti celotno škodo, ki mu je bila s tem povzročena, ter mu povrniti vse stroške, ki jih je imel s posredovanjem predmetne nepremičnine.

8.    člen

Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki skušali rešiti sporazumno, če do sporazuma ne bo prišlo, je za reševanje sporov pristojno sodišče v ______________________.

9.    člen

Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh strank in je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en izvod.

Pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od _________ do __________.(največ 9 mesecev)

V _____________, dne ____________

NAROČNIK:                                            POSREDNIK:

___________________________            ____________________________

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.