Dedovanje na podlagi oporoke

Oporoka je enostranska, preklicna, v predpisani obliki dana izjava volje, s katero neka oseba razpolaga s svojim premoženjem za primer smrti. Oporočno je sposoben (lahko napravi, spremeni in prekliče oporoko) vsakdo, ki je sposoben za razsojanje in je dopolnil 15 let starosti. Zapustnik pa je nesposoben, če je v takšnem duševnem stanju, da ne more …

Razpolaganje s kmetijskimi zemljišči

Razpolaganje s kmetijskimi zemljišči je omejeno. Med razpolaganje se šteje prenos lastninske pravice s pravnimi posli med živimi in pravnimi posli zaradi smrti (predvsem dedovanje). Največjo omejitev predstavlja institut zaščitene kmetije. To je funkcionalna celota, ki omogoča preživetje. Status zaščitena kmetija dobi s posebno odločbo. Zaščitena kmetija se s pravnimi posli med živimi (menjava, prodaja, …

Kupoprodajna pogodba za motorno vozilo

S kupoprodajno pogodbo prodajalec kot lastnik proda in kupec kupi motorno vozilo (avtomobil, motorno kolo ipd.). V pogodbi je pametno predvideti predvsem določbe o ceni, plačilu morebitnih taks v zvezi z motornim vozilom ter določbe o skritih napakah, sicer pa kupoprodajno pogodbo precej podrobno ureja Obligacijski zakonik. Prenesi vzorec kupoprodajne pogodbe za motorno vozilo

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas – vzorec

Na podlagi 7. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1,UL RS 21/13) in Kolektivne pogodbe (KP) _______________ skleneta delodajalec_______________________, davčna številka __________ , ki ga zastopa ______________________, (v nadaljevanju: delodajalec) in delavec(-ka) _____________________________________, stopnja strokovne izobrazbe ____, poklic ________________________________________, rojen(-a) ____________, stanujoč(-a) ______________________________________, davčna številka _____________, (v nadaljevanju: delavec) POGODBO O ZAPOSLITVI ZA NEDOLOČEN ČAS člen …

Kaj je dobro vedeti o davčnih blagajnah

Med izjemami bodo tisti, ki si ne morejo urediti internetne povezave. Od 1. januarja 2016 bodo davčne blagajne obvezne za vse, ki prodajajo blago in storitve za gotovino. Izjema bodo tisti, ki ne morejo imeti internetne povezave, izhaja iz akcijskega načrta za uvedbo davčnih blagajn, ki ga je pripravilo ministrstvo za finance. Kdaj bodo davčne …

Vzorec posojilne pogodbe

Naziv podjetja, Naslov podjetja, matična številka xxxxyyy, davčna številka yyyyxxxx, ki jo zastopa xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju posojilodajalec), in Naziv podjetja, Naslov podjetja, matična številka xxxxyyy, davčna številka yyyyxxxx, ki jo zastopa xxxxxxxxxxxx (v nadaljevanju posojilojemalec) sklepata POSOJILNO POGODBO ŠT. xxxx člen Na podlagi sklenjene pogodbe o kratkoročnem posojilu odobrava posojilodajalec posojilojemalcu posojilo v višini 000,00€ …

Konsignacijska pogodba – vzorec

KONSIGNACIJSKA POGODBA,   ki jo sklepata   Ime družbe______________, sedež_______________, ID številka za DDV__________, matična številka_____________, TRR____________, ki jo zastopa____________ (v nadaljevanju konsignant)   in   Ime družbe______________, sedež_______________, ID številka za DDV__________, matična številka_____________, TRR____________, ki jo zastopa____________. (v nadaljevanju konsignatar)   I. Na podlagi pogodbe o zastopanju z dne________, se pogodbeni stranki sporazumeta …

Vzorec pogodbe o svetovanju

Podjetje _____________________ iz __________________, ki ga zastopa _________________, (v nadaljevanju naročnik)   in   podjetje _____________________ iz __________________, ki ga zastopa _________________, (v nadaljevanju svetovalec)   skleneta naslednjo   POGODBO O SVETOVANJU   I. Svetovalec izjavlja, da je primerno strokovno usposobljen in da ima ustrezne delovne izkušnje s področja ________, ter se obvezuje, da bo …