Globa

Globa se predpiše in izreče kot glavna kazen, poleg globe pa se sme izreči ena ali več stranskih sankcij. Globa je denarni znesek, določen v razponu ali določenem znesku.

Za prekrške s področja davkov in carin ter s področja varstva konkurence se lahko z zakonom predpiše globa v večkratniku oziroma odstotku od davka oziroma carine, ki bi jo bilo treba plačati, oziroma od vrednosti predmeta, s katerim je bil storjen prekršek, v primeru prekrška s področja varstva konkurence pa v višini do 10% letnega prometa podjetja.

Področni zakon lahko predpiše za hujše kršitve trikrat višjo globo od tiste, predpisane v zakonu o prekrških. V odločbi oziroma sodbi o prekršku se določi rok plačila, ki ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši kot tri mesece.

V primeru delnega plačila ali neplačila globe, se storilca lahko prisili k plačilu z uklonilnim zaporom, o čemer odloči sodišče s sklepom. Storilec ima tudi možnost oprave določenih nalog v splošno korist ali v korist samoupravne lokalne skupnosti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.